TEDxStockholm STADGAR / BYLAWS

Antagna den 20 mars 2016 / Adopted on 20 March 2016

NAMN OCH SYFTE / NAME AND PURPOSE

§ 1. TEDxStockholm är en ideell och allmännyttig förening. Föreningen är partipolitiskt och religöst obunden och har sitt säte i Stockholm.

TEDxStockholm is a non­profit public­ service association. The association is politically and religiously independent and is registered in Stockholm.

§ 2. TEDxStockholms syfte är att arrangera TEDx­evenemang och därtill hörande verksamhet.

TEDxStockholm’s purpose is to arrange TEDx events and activities associated with this.

VERKSAMHET & AKTIVITETER / OPERATIONS & ACTIVITIES

§ 3.1. TEDxStockholms ändamål är att genom evenemang och likvärdiga aktiviteter sprida kunskap som kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

TEDxStockholm’s purpose is to, through events and similar activities, spread knowledge that can contribute to a positive development for society.

§ 3.2. TEDxStockholms verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, gåvor, donationer, samarbeten med företag och organisationer samt försäljning av produkter.

TEDxStockholm’s operations are funded by membership fees, donations, partnership fees from companies and organizations, and the sale of products.

§ 3.3. Minst 80% av föreningens intäkter ska användas till verksamhet och aktiviteter i enlighet med § 3.1. ovan.

Minimum 80% of the association’s incomes should be used for operations and activities according to § 3.1. above.

ORGANISATION / ORGANIZATION

§ 4.TEDxStockholms verksamhet utövas av dess medlemmar och styrelse.

TEDxStockholm’s operations and activities are carried out by its members and the board.

§ 5.TEDxStockholm har sitt kansli i Stockholm och verksamheten leds av styrelsen.

TEDx Stockholm has its office in Stockholm and the operations are led by the board.

MEDLEMSKAP / MEMBERSHIP

§ 6. Medlem är en enskild person, organisation eller företag som stöder TEDxStockholms syfte, mål och verksamhet samt betalar medlemsavgift.

A member is an individual, organization or company who supports TEDxStockholm’s purpose, objectives and operations, and who pays the membership fee.

§ 7. Medlemsavgifternas storlek och fördelning fastställs av årsmötet, medlemskap tecknas per Kalenderår.

The amount of the membership fee and its distribution are determined by the Annual Meeting. The membership is per calendar year.

§ 8.1. Medlemskap upphör när medlemsavgift ej är betald.

Membership is terminated when membership fee is not paid.

§ 8.2. Uteslutning kan utöver vad som sägs i mom. 1 efter beslut från styrelsen ske då medlem
– genom olämligt uppträdande skadat TEDxStockholms anseende och verksamhet.
– med uppsåt brutit mot syfte, mål och stadgar eller vägrat respektera föreskrifter som har stöd i stadgar eller årsmötesbeslut.

In addition, a member could be excluded by decision by the Board of Directors if he/she
– by bad behaviour have damaged TEDx Stockholm’s reputation and operations
– by purpose have acted in conflict with TEDxStockholms purpose, mission or bylaws, or refused to respect directives in the bylaws or decisions determined by the Annual Meeting.

ÅRSMÖTE / ANNUAL MEETING

§ 9. Organisationen högsta beslutande organ är årsmötet.

TEDxStockholms highest decision-­making body is the Annual Meeting.

§ 10.Ordinarie årsmöte hålls senast i maj månad. Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen minst en månad före årsmötet.

A ordinary Annual Meeting should take place at latest during the month of May. The calling for the Annual Meeting is to be sent out by the Board at latest one month before the Annual Meeting.

§ 11. Extra årsmöte kan inkallas om styrelsen eller minst 10% av medlemmarna så begär.

An extra Annual Meeting could be called by the Board of directors or if 10% or more of the member’s requests so.

DELEGATER / DELEGATES

§ 12. Varje betalande medlem i TEDxStockholm har närvaro­, yttrande­ och rösträtt vid årsmötet.

Any paying member of TEDxStockholm has the right to attend, speak and vote at the Annual Meeting.

RESEERSÄTTNING / TRAVEL EXPENSES

§ 13. Regler för rese­ och kostnadsersättning till närvarande medlem i TEDxStockholm och funktionärer på årsmötet beslutas av styrelsen.

Regulations concerning the travelling and the reimbursement of expenses to current members and officials attending the Annual Meeting of TEDxStockholm are decided by the Board.

BESLUTSORDNING / DECISION­MAKING

§ 14. Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet, om stadgarna ej annat föreskriver. För ändring av verksamhetsplan och stadgar krävs 2/3 majoritet. Ärenden anmälda vid sittande årsmöte kan bordläggas om minst 25% av mötesdeltagarna så kräver.

Decisions at the Annual Meeting are determined by simple majority, if not other is stipulated by the bylaws. Changing the annual/business plan and bylaws require the 2/3 majority. Issues brought up during the Annual Meeting could be postponed if at least 25% of the members require so.

MOTIONER / MOTIONS

§ 15. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Motions to the Annual Meeting should be submitted to the Board at latest than one month before the Annual Meeting.

§ 16. Till årsmötet inkomna motioner ska, tillsammans med styrelsens yttrande över dessa samt styrelsens egna förslag till årsmötet, skickas ut till medlemmar senast två veckor före årsmötet.

Motions to be discussed at the Annual Meeting should be sent out to the members two weeks before the Annual Meeting. This together with the Board’s comments on them and the action/decision the Board recommends the Annual Meeting to take.

VERKSAMHETSÅR OCH ORDINARIE ÄRENDEN / FISCAL YEAR AND DEFAULT AGENDA

§ 17. TEDxStockholms verksamhetsår omfattar kalenderår.

TEDx Stockholm’s fiscal year covers the calendar year.

§ 18. På (ordinarie) årsmöte ska följande ärenden förekomma.

The following issues should be addressed at the (ordinary) Annual Meeting

 1. Kallelse / Determination of the calling procedure
 2. Upprop och fastställande av röstlängd /Roll call and determination of the electoral register
 3. Val av funktionärer / Electing officers
 4. Valberedningens förslag på styrelse och revisor presenterasThe Election Committee’s proposal for Board and auditor is presented
 5. Tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, revisor/­er ochvalberedning beslutas
  Determination of the deadline to nominate candidates to the board, auditor/­s and election committee
 6. Verksamhetsberättelse & årsredovisning föregående år / Business & annual report for the previous year
 7. Revisionsberättelse / Audit report
 8. Ansvarsfrihet / Discharging the board
 9. Medlemsfrågor / Membership issues
 10. Val av Ordförande, Styrelse, Revisor/­er och ValberedningElecting the Chairman, Board of Directors, Auditor/­s and Election Committee
 11. Motioner / Motions
 12. Plan för verksamhet och budget, innevarande år /Annual/business plan and budget, current year
 13. Kommentarer till verksamhetsplan / Comments on the annual/business plan

REVISOR / AUDITOR

§ 19. Årsmötet utser en revisor. Revisionen omfattar TEDxStockholms verksamhetsberättelse och räkenskaper. Revisorn ska till årsmötet avlämna sin revisionsberättelse.

An auditor is elected by the Annual Meeting. The audit comprise TEDx Stockholm’s annual report and bookkeepings. The auditor shall present the audit report at the Annual Meeting.

VALBEREDNING / ELECTION COMMITTEE

§ 20. Valberedningen består av minst 2 och högst 5 personer valda på årsmötet.

The Election Committee consists of minimum two (2) and maximum five (5) members elected by the Annual Meeting.

§ 21. Valberedningens förslag till styrelse och revisor/­er ska skickas ut till medlemmar senast två veckor före årsmötet.

The Election Committee’s proposal for Board and auditor/­s should be sent out to all members at the latest two weeks prior to the Annual Meeting.

STYRELSE / BOARD OF DIRECTORS

§ 22. Ansvaret för TEDxStockholms verksamhet ligger hos styrelsen som har ordförande plus minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie ledamöter valda på ett eller två år vid varje årsmöte. Styrelsen har minst en (1) och högst tre (3) ersättare valda på ett år. Ersättarna tjänstgör i den ordning de valts.
Styrelsen sammanträder genom styrelsemöten minst fyra (4) gångerper år.

The board of directors owns the responsibility for TEDx Stockholm operations. The board should have a Chairman plus a minimum of minimum three (3) and maximum seven (7) ordinary members elected for either one or two years by each Annual Meeting.
The Board should also have minimum one (1) and maximum three (3) substituting members elected for one year. The substitutes serve in the order they were elected.
The board should meet in board meetings minimum four (4) times per year.

§ 23. Styrelsen fastställer budget och verksamhetsplan för ett år. Styrelsen konstituerar sig själv. Föreningen tecknas av minst två styrelseledamöter gemensamt.

The Board determines the budget and the business plan for one year. The Board constitutes itself. Minimum two (2) board members jointly owns subscription right.

§ 24. För styrelsebesluts giltighet erfordras att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Styrelsen är beslutsför vid styrelsemöte där samtliga ordinarie ledamöter kallats och minst tre styrelseledamöter är närvarande.

For a Board decision to be valid, minimum half of the board members should agree. The Board are able to take decisions at board meetings were all ordinary members have been called and minimum three (3) members are present.

§ 25. Styrelsemedlem som är delegat vid årsmötet äger icks rätt att rösta om styrelsens ansvarsfrihet.

A Board member who is a delegate at the Annual Meeting is not entitled to vote on the Board’s discharge.

ÖVRIGT / OTHER

§ 26. Medlem i TEDxStockholm kan inte samtidigt inneha mer än ett (valda) förtroendeuppdrag och/eller nyckelroll/­er.

A member of TEDxStockholm could not simultaneously hold more than one (elected) commissions of trust and/or key role/­s.

UPPLÖSNING / DISMISSION

§ 27. Upplösning av TEDxStockholm kan beslutas av årsmötet genom två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum, varav det ena ordinarie. För upplösning krävs minst 2/3 majoritet på bägge mötena.
Återbetalningspliktiga bidrag ska vid upplösning betalas ut enligt fastställda regler och överenskommelser. Återstående tillgångar inklusive insamlade medel som gått in på organisationens konto fördelas på verksamhet som är i enlighet med organisationens verksamhetsplan. Övriga avvecklingsfrågor beslutas och verkställs av styrelsen.

The dismiss of TEDxStockholm could be decided by the Annual Meeting. This by two (2) consecutive meetings with minimum a three (3) months period in between and where one is the ordinary Annual Meeting. To determine a dismission, a 2/3 majority in both meetings is required.
Upon dismission, any reimbursable grants should be paid out in accordance to all established rules and agreements. Any remaining assets, including funds raised on the organization’s account, should be distributed on activities in accordance to the organization’s annual/business plan. Other settlement issues are to be decided on and implemented by the Board.

Dessa stadgar har fastställts av TEDxStockholms årsmöte i Stockholm den 20 mars 2016 och har registrerats i årsmötesprotokollet.

These bylaws have been determined by the TEDxStockholm Annual Meeting in Stockholm on 20 March 2016 and is established in the minutes.